Kdo se v těch pojištěních má vyznat a s čím se můžete na trhu setkat

Na pojistném trhu se můžete setkat se spoustu pojistnými produkty. Občas je v tom ale zmatek, takže jsme pro vás připravili výčet všech důležitých pojištění. Na které druhy pojištění můžete narazit?

Pojištění vozidel

Druhy pojištění - pojištění vozidel

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Pojištění známé jako povinné ručení, má za úkol pojistnou ochranu zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda vozidlem. Patří mezi povinné druhy pojištění.

Havarijní pojištění motorových vozidel

Narozdíl od povinného ručení se jedná o dobrovolné pojištění. Pojištění se sjednává za účelem snížení rizik, která můžou vzniknout kvůli havárii, odcizení nebo třeba vandalismem.

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Jedná se o doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění či povinnému ručení. Pojistit si můžete celou posádku včetně řidiče. Vhodné také pro zaměstnance, kteří se pravidelně vydávají na pracovní cesty.

Asistenční služby

Veškeré druhy pojištění obsahují i asistenční služby pojišťovny. V případě vozidel nám zajistí:

 • Odtažení vozidla
 • Vyproštění vozidla
 • Uschování vozidla
 • Proplacení přenocování v hotelu pro celou posádku vozidla
 • Uhrazení nákladů na pokračování v cestě
 • Poskytnutí náhradního vozidla po dobu opravy

Pojištění právní ochrany

Toto pojištění se může hodit, pokud viník dopravní nehody nechce přiznat svou chybu. Pojišťovna vám sežene advokáta, všechny dokumenty a v postará se o úhradu všech soudních poplatků a jiných výdajů.

Majetková pojištění

Druhy pojištění - majetkové pojištění

Živelní pojištění

Sjednává se pro případ poškození věcí požárem, výbuchem, bleskem, pádem nebo sesuvem, povodněmi a dalšími pohromami.

Pojištění pro případ škod způsobených odcizením krádeží či loupežným přepadením

Pojistit si můžeme nechat jakoukoli věc či soubor věcí například v garáži.

Pojištění pro případ poškození vodou z vodovodního zařízení

Jedná se o doplňkové pojištění k pojištění majetku.

Pojištění přerušení provozu

Patří mezi méně známé druhy pojištění. Toto pojištění vykompenzuje finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu vaší firmy. Vztahuje se na veškeré výdaje, které musíte i době přerušení provozu vynakládat.

Pojištění odpovědnosti za škody

Druhy pojištění - škoda

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Podnikání je velmi riziková činnost, proto byste nikdy neměli podnikat bez tohoto pojištění. Ochrání vás v případě škody, kterou způsobíte třetí osobě při svém podnikání.

Pojištění odpovědnosti za výrobek

Jako vadný výrobek se považuje i vadně vykonaná práce či služba dodaná pojištěným, pokud se vada projeví při předání.

Toto pojištění pokrývá škody na zdraví či na majetku třetích osob, ke kterým došlo při použití výrobku pojištěného, který tak nezaručoval z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které bylo možno oprávněně čekávat.

Pojištění profesní odpovědnosti

Jde o pojištění proti finančním dopadům profesní chyby, která může způsobit škodu třetí osobě. Hodí se pro všechny, kteří vykonávají profesi s vysokou mírou zodpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti za škody členů orgánů společnosti

Toto pojištění kryje osobní povinnost členů orgánů obchodní společnosti či družstva nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce.

Konkrétně zajišťuje:

 • Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit újmu
 • Ochranu před neoprávněně uplatňovanými nároky
 • Úhradu nákladů řízení o povinnosti nahradit újmu
 • Právní pomoc při řešení pojistné událost

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Pojištění je známé především jako ,pojištění na blbost’. Ochrání škody, které způsobíte vy, vaše díte nebo třeba váš pes. Hodit se může i při nepříjemném vytopení sousedů.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu zaměstnání

Jedná se také o ,pojištění na blbost’. Zaměřuje se ale na to, jakou škodu způsobíte v zaměstnání. Zaměstnavatel po vás může chtít až 4,5 násobek vašeho platu a to se přece nevyplatí, ne?

Pojištění technických rizik

Druhy pojištění - stroje

Strojní pojištění

Strojní pojištění nabízí ochranu při veškerých náhlých a nepředvídaným škodám. Jde o škody zapříčiněné:

 • provozem (například přetlak)
 • elektrickou energií (například zkrat)
 • lidským faktorem (například chyby obsluhy)
 • výrobcem (například vadný projekt)
 • mrazem a ledem

Pojištění přerušení provozu v důsledku poškození stroje

Jde o doplňkové pojištění k pojištění strojů a strojních zařízení. Pojišťovna uhradí finanční újmu v případě přerušení provozu v důsledku poškození stroje.

Pojištění elektroniky

Pojistit můžete například:

 • výpočetní a komunikační techniku
 • obrazovou a zvukovou techniku
 • měřicí přístroje
 • lékařské přístroje

Pojištění stavebních a montážních rizik

Pojištění poskytuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Vztahuje se na škody vzniklé na díle během zkušebního provozu a záruční doby či škody.

Pojištění přepravy a cestování

Druhy pojištění - přeprava

Cestovní pojištění

Patří mezi nejznámější druhy pojištění. Pro pohodlí na cestách si sjednejte cestovní pojištění. Zahrnuje úhradu léčebných výloh v zahraničí.

Pojištění vnitrostátní přepravy

Pojištění mezinárodní přepravy

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojišťuje škody vzniklé:

 • při nakládce a vykládce
 • na přepravovaném rychlokazitelném zboží
 • na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
 • na přepravovaném zboží v důsledku prodlení

Pojištění zásilek

Pojištění lze uzavřít pro jednotlivou přepravu zásilky či pro všechny zásilky. Zahrnuje ztrátu, poškození i zničení zásilky.

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Kryje škody vzniklé při obstarávání přepravy, které je zasílatel povinen nahradit.

Pojištění finančních rizik

Druhy pojištění - finance

 

Pojištění úvěrů

V případě úmrtí pojištěné osoby je oprávněným osobám vyplacena pojistná částka z rizikového pojištění, která zabezpečí jejich finanční stabilitu.

Pojištění bankovních garancí a záruk

Pojištění se vztahuje na:

 • Záruku za akontaci
 • Záruku za nabídku
 • Záruku za řádné provedení smlouvy
 • Záruku za zádržné za provedení práce
 • Záruku za zádržné v průběhu záruční doby

Pojištění speciálních rizik – méně známé druhy pojištění

Druhy pojištění - speciální rizika

Pojištění filmové produkce

 • Pojištění osob důležitých pro natáčení na rizika onemocnění, úraz, nehoda a smrt
 • Pojištění škod vzniklých při stavebních, montážních prací během produkce
 • Pojištění negativu
 • Pojištění škod na interiérech a exteriérech vyžitých k natáčení
 • Pojištění vybavení kanceláří produkce
 • Poškození dopravních prostředků použitých ve filmu
 • Odcizení financí, které jsou určeny na produkční účely

Pojištění kulturních a sportovních akcí

Životní pojištění

Druhy pojištění - životní pojištění

Kapitálové životní pojištění pro případ smrti či dožití

Pokud dojde na úmrtí pojištěn osoby, vyplatí pojišťovna sjednanou částku určené osobě.

Úrazové pojištění

Pojišťovna vyplatí odškodné za úraz či úmrtí ihned po stanovení diagnózy.

Sociální pojištění

Mezi druhy pojištění patří i sociální pojištění, které se dělí do tří skupin: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Platí ho osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci.

Důchodové pojištění

Po dosažení stanovené věkové hranice zajišťuje vyplácení naspořené částky pravidelně či jednorázově.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Je základem cestovního pojištění.

Pojištění závažných onemocnění

Připojištění, které se dá sjednat současně s jiným životním pojištěním. Nedá se sjednat samostatně. Pojišťovna vyplatí plnění v případě stanovení diagnózy na závažné onemocnění.

Pojištění pro případ hospitalizace

Pojišťovna zajistí smluvenou částku na každý den hospitalizace.

Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti

Dorovnává rozdíl mezi nemocenskou, kterou vám vyplácí zaměstnavatel nebo stát, a běžným příjmem z pracovní činnosti.

Penzijní připojištění

Jeden ze způsobů spoření. Nepleťte si ho s důchodovým pojištěním.

Stavební spoření

Je určeno ke zhodnocení peněz a financování bydlení pomocí úvěru.

Pojištění rozdílu mezi pořizovací a obecnou cenou při totální škodě nebo odcizení auta

Jedná se o pojištění finanční ztráty známé jako ,GAP’.  Tato pojištění kryjí „mezery“ finanční investice, o kterou by majitel vozidla jinak přišel.

Pojištění spoluúčasti havarijního pojištění

Pojištění ztráty bodů pro řidiče

Pojištění ztráty řidičského průkazu kryje situace, kdy řidič o řidičský průkaz přijde po postupném udělení 12 bodů.