Co je to vlastně „To“ pojištění …

 

 

 

 

            Pojištění můžeme dělit na smluvní a zákonné pojištění (dle právního důvodu jeho vzniku) a na pojištění osob, majetku a odpovědnosti za škodu (dle druhu objektu).

 

Smluvní pojištění

Předpokladem vzniku smluvního pojištění je uzavření pojistné smlouvy. To je běžný druh pojištění.

Za smluvní pojištění se považuje i takové pojištění, jehož povinnost ukládá zákon – povinné smluvní pojištění.

Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ukládá řada právních předpisů, v nichž je vyzdvihnut veřejný zájem na uspokojení nároků případných poškozených.

Obvykle se jedná o činnosti s určitou vyšší mírou rizika vzniku škod, například pojištění členů profesních komor nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Zatímco zákonné pojištění vzniká přímo ze zákona, aniž by k jeho vzniku byl nutný projev vůle, povinné smluvní pojištění má jiný algoritmus vzniku. V takovém případě zákon výslovně ukládá povinnost uzavřít smlouvu o pojištění a pojištění vznikne až uzavřením pojistné smlouvy.

 

Zákonné pojištění

Zákonné pojištění vzniká přímo ze zákona v důsledku skutečností stanovených právním předpisem. Jeho úprava je obsažena ve zvláštních právních normách. Ustanovení občanského zákoníku se použijí jen přiměřeně.

 

Podle druhů objektu dělíme pojištění na pojištění majetku – pro případ jeho poškození, ztráty, zcizení, zničení a dalších možných škod, které na něm vzniknou; pojištění osob – pro škodu na zdraví, případ smrti, dožití určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události; pojištění odpovědnosti za škodu – vzniklou na životě nebo zdraví či věci, popřípadě odpovědnosti za další majetkovou škodu.